Keywords: Ethiopia (174), Mursi (54), Omo Valley (174), tribes (174).